МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ “ОБРАЗОВАНИЕ ЗА АНТИКОРУПЦИЯ”

Проектът е дело на RWCT International Consortium
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2005-2007

ПРОЕКТЪТ Е ПОДКРЕПЕН ОТ: Open Society Institute-Budapest, RE:FINE programme.
Местните дейности в някои от страните се осъществиха като отделни проекти с подкрепата на различни донори: UNDP (Литва), Balkan Trust of Democracy (Косово), US Embassy Democracy Commission, Small Grant Program (България) .

КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТА: Modern Didactics Center, Литва – административен офис на RWCT International Consortium.

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА: Членове на RWCT International Consortium:
“Step by Step” Benevolent Foundation, Armenia
Center for Innovations in Education, Azerbaijan
Bulgarian Reading Association, Bulgaria
“School-Family-Society” Association, Georgia
Non-governmental Foundation for Innovative Education “Peremena”, Kyrgyzstan
Kosova Education Center, Kosovo
Romanian RWCT Association, Romania
“RWCT-Russia” Special Interest Council of IRA, Russia
“Intellect” Scholarly-Methodical Center for Development of Critical and Visual Thinking, Ukraine

images_proekt1_small

Екип по проекта, 2005 Вилнюс

КОНСУЛТАНТИ ПО ПРОЕКТА: Представители на: Специална служба за разследване на Република Литва; Transparency International, Литва; Министерство на образованието и науката, Република Литва, Национален съюз на студентските представителства, Литва; Център за граждански инициативи, Литва.

ИНФОРМАЦИЯ: Инициативата за този проект е подета от Modern Didactics Center, Литва, поради дългогодишния опит на организацията в сферата на антикорупционното образование и съвместната им работа със Специалната служба за разследване на Република Литва и Министерството на образованието и науката, Литва. В резултат са били разработени: избираема антикорупционна програма в гимназиален курс, университетски програми и курсове, програми за повишаване на квалификацията на учителите. Проект “Образование за антикорупция” е разработен в следствие на множеството проучвания и доклади на различни институции и организации на местно равнище, потвърждаващи, че антикорупционната тематика е изключително актуална и трябва да се развива по всички възможни начини, един от които е образованието, където конкретните реформи могат да повлияят пряко върху превенцията на корупцията.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

 • Да повиши антикорупционната чувствителност чрез създаване на образователни антикорупционни програми за преподаватели и за местните общности.
 • Да допринесе за развитието на участващите организации и да съдейства за повишаването на обществената чувствителност на местно равнище.

ЗАДАЧИ НА ПРОЕКТА:

 • Да създаде национални екипи.
 • Да направи анализ на ситуацията и оценка на нуждите от предшестващо образование на нацоинолно равнище
 • Да създаде антикорупционни програми за формално и неформално образование
 • Да развие ресурсен информационен пакет (глосарий на основните понятия, статии, примерни уроци и др.)
 • Да бъдат обучени националните екипи, които ще съдействат за последващото разпространение на дейностите по проекта
 • Да бъдат споделени примери за добри практики (наблюдения в клас, дискусии, дебати и др.)
 • Да се развият стратегически планове за антикорупционни дейности в различните страни участници по проекта
 • Да се планират последващи дейности след края на проекта

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

 • Обучители (учители и треньори).
 • Училищна администрация.
 • Социални партньори (членове на училищните общности, НПО).
 • Ученици.

anticorruptionRU anticorruptionBGAnti-CorruptionEducationatSchool: Methodical Material for General and Higher Education Schools. – Vilnius : Garnelis, 2006.

Помагалото се състои от две части: а) за преподаватели и работа в средните училища; б) за преподаватели и работа на университетско ниво. Включени са публикации на преподаватели от средното и висше образование от Литва, отразяващи литовския опит в сферата на антикорупционното образование. Материалите са разработени от преподаватели -практици и всички представени примери са използвани в пряката им работата с ученици и студенти. Предоставените теоретични материали подпомагат разбирането на обсъжданите въпроси и използваните ключови понятия.

Последващи дейности

Основните последващи дейности са в следните насоки:

 1.  Превод на ресурсния пакет от партньорските организации на езиците в съответните страни;
 2. Разпространение на резултатите от проекта чрез уеб страници, срещи, семинари, брошури;
 3. Създаване на местни и международни мрежи за образователни антикорупционни инициативи;

RWCT International Consortium ще разпространи създадените продукти и ще отговаря за развиването на мрежа за антикорупционни инициативи сред страните членки.

Последващи дейности за България

Преводът и създаването на българския вариант на ресурсния пакет (”Образование за антикорупция”) е част от последващите действия на международния проект.

ed-for-anticorruption
Изданието е ориентирано към преподавателите в средните училища и поради това включва основно първата част от литовското издание и извадки от втората част. С оглед нуждите на българските преподаватели са добавени допълнителни източници, отразяващи спецификата на българската образователна и социална среда. Същото се отнася и за списъка с електронни връзки. Включена е и информация за националния проект на БАЧ “Жертва на корупцията? Няма начин!”.

Издаването на българския вариант на ресурсния пакет бе предшестван от консултации и срещи на международните експерти по проекта с действащи учители и представители на НПО с опит в инициативи свързани с антикорупционното образование. Обсъждани бяха идеи и възмоности за прилагането му.

Впоследствие бяха осъществени семинари и срещи в София, Варна и Симитли, на които бе представено помагалото и предложени възможности за работа с него. Участници в семинарите и срещите бяха преподаватели от КОО “Обществени науки и гражданско образование”, експерти от РИО от различни области в България, представители на НПО. Търсени бяха възможности за запознаване на участниците с интерактивни техники от програмата RWCT и използването им в училище както при работа с теми свързани с антикорупционното образование, така и като цяло в работата на преподавателите в съответните дисциплини.