Развитие на критическото мислене чрез четене и писане

RWCT-bookletsБългарска асоциация по четене, София, 2003

Стийл, Дж., Мередит К., Темпъл Ч.

Поредицата книги от 1-8 е въведение в съвкупността от методически и образователни идеи и стратегии, обединени от общото название “Развитие на критическото мислене чрез четене и писане” (Reading and Writing for Critical Thinking). Програмата се състои от повече от 60 стратегии насочени към разсъждение, логическа аргументация, внимателно и активно слушане, защита на собствената позиця, целенасочено търсене и намиране на отговори.

Тя включва следните заглавия:

  • Модел за критическо мислене в рамките на учебната програма
  • Методи за насърчаване на критично мислене
  • Четене, писане и дискусия във всяка учебна дисциплина
  • Учебното сътрудничество
  • Допълнителни стратегии за развитие на критичното мислене
  • Планиране на урока и оценяване
  • Семинар по писане: от самоизразяване до писмена аргументация
  • Създаване на мислещи читатели

Как учим – изложение на основните принципи

Kak-uchimБългарска асоциация по четене, София 2001.

Автори: Чарлз Темпъл, Кърт Мередит, Джийни Стийл

Изданието включва информация за основните принципи на програма “Развитие на критическото мислене чрез четене и писане”. Според авторите критическото мислене е активен и интерактивен познавателен процес, който се осъществява, който се осъществява едновременно на много равнище.

CD “Активно учене и критическо мислене”

CD-active-learningБългарска асоциация по четене, София, 2007

Доклади от конференцията на Българска асоциация по четене “Активно учене и критическо мислене”. Включените в сборника доклади представят конкретния опит на авторите в тяхната преподавателска работа. Част от тях обсъждат университетски курсове и учебни програми основани на интерактивно преподаване и учене и ориентирани към развитието на критическо мислене. Една друга група визират използването на програмата RWCT за квалификация на действащи и подготовка на бъдещи учители. Някои от авторите споделят постижения, проблеми и перспективи в сферата на средното образование във връзка с изграждането на умения за критическо мислене. Представен е и опитът за сътрудничество между неправителствените организации и държавните институции в търсене на опити за оптимизиране на образованието.

Конференцията беше осъществена с любезната подкрепа на Международната асоциация по четене.

CD “Оразование за антикорупция”

CD-ACБългарска асоциация по четене, София, 2007

Изданието е българският превод на международното двуезично помагало “Anticorruption education at school/”Антикоррупционное воспитание в школе”. Помагалото е разработено като част от ресурсния пакет от международния проект “Образование срещу корупция”. Българският вариант е ориентиран към преподавателите в средните училища и поради това включва основно първата част от литовското издание и извадки от втората част. С оглед нуждите на българските преподаватели са добавени допълнителни източници, отразяващи спецификата на българската образователна и социална среда. Същото се отнася и за списъка с електронни връзки. Включена е и информация за националния проект на БАЧ “Жертва на корупцията? Няма начин!”. Информация за съдържанието на CD-AC-CONTENTS

Развитие на критическото мислене чрез четене и писане (сборник материали)

Silistra-volumeБългарска асоциация по четене, София, 2003

Сборникът съдържа план-конспекти на уроци, разработени чрез система от учебни стратегии по проект “Развитие на критическото мислене чрез четене и писане”. Уроците са разработени от преподаватели и обучители от Силистра и региона.

“Германците и българите в диалог” 1/2002

Deutche-1-2002Българска асоциация по четене, София, 2002.

Доклади от конференция “Германците и българите в диалог” проведена през 2001. Конференцията и публикуването на материалите са спонсорирани от Фондация “Ханс Зайдел”.

Германците и българите в диалог, 2/2003

Deutche-2-2003Българска асоциация по четене, София, 2003

Доклади от втората работна среща “Германците и българите в диалог” проведена през 2003 по въпросите на европейската интеграция.

Критическо мислене

KM-2-2004-PISA-greenСписание “Критическо мислене” е българският вариант на международното двуезично издание Thinking Classroom/Перемена, издавани от Международния консорциум RWCT.

Изданието е форум за обмен на идеи и опит между преподаватели, специалисти в сферата на образованието и специалисти от различни области, които се интересуват от въпросите на демократизацията на образованието, стремежа към развитие на активното учене, обучението ориентирано към ученика и към развитие на критическото мислене. Списанието цели подпомагането на тяхното професионално развитие, изследвания и рефлексия. Публикациите са на автори от различни страни, които насърчават стратегии, поставящи учащия в центъра на преподаването. В това число се включват и стратегии за критическо и творческо мислене, активно и кооперативно учене и решаване на проблеми. Публикуват се статии за институционални структури и образователни политики, които подкрепят горепосочените практики.

KM-1-2004-PISA-yellow

Списанието се издава от Българска асоциация по четене от 2001 до 2005. В него можете да откриете информация за модела и стратегиите за учене и преподаване, използвани от международния проект RWCT (Reading and writing for critical thinking – Развитие на критическото четене чрез четене и писане) на Международната асоциация по четене (International Reading Association).

Thinking classroom / Перемена

Thinking Classroom / Перемена е международно двуезично списание. Стартира като издание към проекта (Reading and Writing for Critical Thinking RWCT). Подобно на самия проект, който поражда изадаването му, това списание описва подробно техниките, които помагат на учениците да мислят критически, да дискутират открито, активно да учат, да разбират логиката на аргументите, да уважават чуждото мнение и да се отнасят отговорно към ученето.

Списанието е основано през 2000 като тримесечно издание на проекта “Развитие на критическото мислене чрез четене и писане”( Reading and Writing for Critical Thinking – RWCT) ,спонсорирано от институт “Отворено общество”. От 2002 до 2006 се публикува в Литва от издателска къща Garnelis като издание на Международната асоциация по четене. От 2007 до 2008 се печата в Русия като издание на Международния консорциум RWCT.

Peremena-purple

Peremena-blue

TC-yellow

TC-blue