Международни проекти

Обучение на ученици в САЩ и Великобритания (High School Exchange Program)
Едногодишна  образователна програма в САЩ и Великобритания за ученици от 10 клас  (на база на ежегоден конкурс в няколко  етапа и интервю с представители на организациите, предоставящи стипендии  на финалистите; информацията и графика за провеждането на конкурса се  актуализира ежегодно).
Финансиран от: ASSIST, САЩ (American Secondary Schools for International Students and Teachers, www.assistscholars.org) и HMC, Великобритания (HMC Projects in Central & Eastern Europe, www.hmc.org.uk/projects).
Време: администрирана от 2002.

Aктуална информация тук.

 Европейска мрежа за политики, свързани с грамотността (European Literacy Policy Network – ELINET)

(Contract No. EAC/S05/2013, http://eli-net.eu/)

Проектът обединява 78 партньорски организации от 28 европейски държави (24 са членове на ЕС), които са ангажирани с изготвянето на политики, свързани с грамотността и популяризиране на четенето в Европа. Участват различни видове организации: министерства на образованието и национални агенции; съществуващи мрежи за грамотност и национални асоциации; международни организации (като ЮНЕСКО); фондации и неправителствени организации; университети, изследователски центрове и институции за обучение на преподаватели; доброволчески организации.

Държавите, които вземат участие са: Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Исландия, Испания, Ирландия, Италия, Кипър, Литва, Малта, Норвегия, Португалия, Румъния, Словения, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Холандия, Чехия, Швеция, Швейцария.

ЕЛИНЕТ се стреми да подобри политиките, свързани с грамотността във всяка от участващите държави, да намали броя на децата, младежите и възрастните с ниско ниво на грамотност в Европа, а също така и да спомогне за подобряването на уменията за четене и да популяризира четенето за удоволствие.

Финансирана от: Европейска Комисия

Продължителност: февруари 2014 г. – февруари 2016 г.

Език и грамотност в професионалното образование и обучение
(Project No. 2011-1-GB2-LEO04-05370 11) http://inspirethinking.wix.com/project-llivet

Това партньорство събира заедно организации ангажирани с обучението на възрастни в Австрия (Inspire – Verein für Bildung und Management), Франция (Radar B – https://sites.google.com/site/radarbre/), Швейцария (Schweizerisher Verband für Weiterbildung – http://www.alice.ch/) и България (БАЧ). Целта на проекта е: да повиши осъзнаването на важната роля на основните умения в професионалното образование и обучение (ПОО); да намери примери за ефективни практики; да намери доказателство за ефективността на различни модели за изучаване на основни умения в сферата на ПОО; да предложи области за  допълнително проучване.

Финансирана от: Секторна програма „Леонардо Да Винчи”, Партньорства, Секторна програма „Учене през целия живот”
Място на провеждане: София
Време: 1 Август, 2011 – 31 Юли, 2013
Резултати:  6 двудневни семинара проведени от партньорите; 6 основни документа за подготовката на семинарите; 6 кратки доклада обощаващи целите на семинарите (връзки към казуси и литература); Повишаване интереса на партньорите по темата и обединяване някои от въпросите за евентуален проект.

Повече родители в подкрепа на образованието (More Parents Associated for Learning) 
Проектът обединява организации, работещи за обучението на възрастни в България (Българска асоциация по четене), Естония (Естонска асоциация по четене), Румъния (RWCT, Румъния) и Уелс, Великобритания (Община Кардиф). Целта на проекта е да  даде възможност на родителите да влияят по-активно и ефективно за подобряването на образованието на техните деца.
Финансиран от: Европейската комисия, програма “Сократ-Грундвиг” (Проект номер: 230170-cp-1-2006-1-uk-Grundtvig-G1)
Време: септември 2006 – октомври 2008
Място на провеждане: Русе (за България).
Дейности и резултати: Обучителни семинари за членовете на международните екипи; обучителни семинари за родители; изработване на малки наръчници за самопомощ за родители.

Успех в училище (Academic success for Roma Children)
Осъществен в партньорство с други членове на международния консорциум RWCT: Център за образование и професионално развитие, Румъния (CPED); “Развитие на критическото мислене чрез четене и писане”, Румъния (RWCT, Румъния); Development Research Center for Pedagogical Initiatives Step by Step, Словения (SbS, Словения); Форум за свободата в образованието, Хърватска (FFE, Хърватска); Nadacia Skola Dokoran (NSD), Словакия; Образователен център “Pro Didactica” Молдова (Pro Didactica, Молдова). Проектът е ориентиран към създаване на инструменти за оценяване на грамотността на деца на възраст от 6 до 12 години и използването на обучителни техники в помощ на преодоляването на регистрираните проблеми при четене.
Финансиран от: Институт “Отворено общество”, Будапеща, програма REF и RE:FINE.
Място на провеждане: Разград, Русе.
Време на проекта: септември 2005 – август 2007.
Дейности и резултати: 3 квалификационни семинари за членове на международните екипи; изработване на диагностични инструменти за оценяване на възникващата и обща грамотност на децата (на езиците на всички партньори); изработване на процедури за преподаване, описани в помагало и свързани с информацията за оценка след диагностиката; пилотиране на стратегиите за оценка и преподаване; превод на помагалото на на езиците на всички партньори; подготовка и разпространение на изработените материали сред преподаватели.

Международна конференция “Насърчаване на четенето сред езиково и етнически разнородни общности” (Promoting Reading in Linguistically and Ethnically Diverse Communities)
В партньорство с IDEC/ILA (Международна асоциация за грамотността  – International Literacy Association, www.reading.org). Представени бяха изследвания на специалисти в сферата на образованието от различни Европейски и други държави (Естония, Израел, Ирландия, Испания, Латвия, Македония, Румъния, САЩ, Хърватска, Чехия и България)
Финансирана от: IDEC/ILA.
Място на провеждане: София.
Време: януари 2006.

Равен достъп до качествено образование и подобряване процеса на десегрегация на ромите, година II и ІІІ (Promoting Access to Quality Education and Desegregation of Roma, Year II and III)
Осъществен в сътрудничество с Институт “Отворено общество”, София. Квалификационни семинари за преподаватели, работещи предимно в училища с деца-роми и техните родители; запознаване на уwww.reading.orgчителите с техники за подобряване на образователния процес с цел подпомагане на качеството на образованието като предпоставка за социалната десегрегация на ромите; насърчаване и развитие на гражданско образование на родителите и преподавателите, застъпничество и лобиране за конкретни идеи и задачи в общността.
Финансиран от: Институт “Отворено общество”, Будапеща и Институт “Отворено общество”, София
Място на провеждане: Благоевград, Гложене, Лом, София.
Време: юни 2005 – октомври 2006, юли 2004 – август 2005
Дейности и резултати: 6 обучителни семинара за директори, учители и родители; 6 тематични брошури; мониторинг и консултация в пилотните училища; заключителна среща на екипите от трите региона; летни училища за учениците в трите региона; кръгла маса за училищните екипи от трите региона, обучителите, представителите на държавната и местна власт.

Равен достъп до качествено образование и подобряване процеса на десегрегация на ромите, година І
В сътрудничество с Институт “Отворено общество”, София. Квалификационни семинари за преподаватели, работещи в училища предимно с деца-роми; мониторинг и консултации на часовете и дейностите на преподавателите и техните ученици; летни училища включващи дейности в различни тематични области и насочени към повишаване интереса на децата и техните родители към ученето и училището.
Финансиран от: Институт “Отворено общество”, Будапеща и Институт “Отворено общество”, София
Място на провеждане: Благоевград, Гложене, Лом
Време на проекта: юни 2003 – юли 2004
Дейности и резултати: 3 обучителни и квалификационни семинара за директори и учители на база на програма RWCT с оглед осъвременяване и подобряване качеството на преподаване и учене; мониторинг и консултация на учителите в пилотните училища; летни училища за учениците в трите училища; кръгла маса за екипите от трите региона, обучителите и представителитe на държавната и местна власт.

Национални проекти

“Развитие на критическото мислене чрез четене и писане” (RWCT –Reading and Writing for Critical thinking)
В основата на създаването на Българска асоциация по четене както и голяма част на проектите й е международната програма “Развитие на критическото мислене чрез четене и писане” (RWCT –Reading and Writing for Critical thinking - http://www.rwctic.org/). Първи дейности по програмата започват през 1997. В началото тя се осъществява в няколко страни, а впоследствие се разпространява в почти всички страни от Източна и Централна Европа и някои страни от Азия. Предназначена е за преподаватели, които желаят да подобрят своята работа чрез използване на методи, насърчаващи активното и самостоятелното учене и критическото мислене на учащите. Първоначално спонсор е Институт “Отворено общество”, Ню Йорк (OSI), а координацията се осъществява от Международната асоциация за грамотността, Университета в Северна Айова и Колежа Хобърт и Уилиям Смит. До момента над 50 000 учители и 2 милиона ученика от различни страни са участвали в програмата. Впоследствие програмата се поема от местни организации (Заб. За България – Българска асоциация по четене.)

Програмата предлага богата палитра от интерактивни методи за преподаване, обединени в общ теоретичен модел и предназначени за различни учебни дисциплини. Основава се на повече от 60 стратегии и е подходяща за началната, прогимназиалната и гимназиалната училищни степени, както и за университетско обучение.

Чрез RWCT преподавателите се научават как да помагат на учащите да:

  • четат  и слушат с разбиране;
  • участват в задълбочени дискусии;
  • използват наученето в живота;
  • работят заедно за  разрешаването на проблеми;
  • пишат, за да учат;
  • провеждат обществено значими анкети / изследвания.

Това се постига чрез:

  • планиране на активни часове;
  • създаване на тематични блокове;
  • разработване на подходи за реално оценяване, които  да оценяват както процесите, така и  овладяването на учебното съдържание.

RWCT получава признание от Международното бюро по образованието (International Bureau of Education – IBE) – международен център, занимаващ се със съдържанието на образованието (първата междуправителствена организация в сферата на образованието) и е обявена за една от 25-те препоръчвани практики за предотвратяване на кризисни ситуации и установяване на мир в глобален мащаб.

Програмата в България – В България работа по програмата започва през 1998. През 2001 Българска асоциация по четене получава лиценза от Международната асоциация по четене да продължи осъществяването на програмата. Обучение по всички модули или част от тях са преминали стотици учители и директори от училища в цялата страна, представители на РИО и МОН, студенти (в рамките на задължителните или избираемите учебни дисциплини).

 Конференция ” Тестиране и оценяване – смисъл и практики “
По време на конференцията бяха представени доклади и обсъдени актуални теми: образование – училището и утрешният свят, международното изследване PIRLS и PISA 2006 и участието на България, оценяване на четенето с разбиране в чуждоезиковото обучение в духа на Общата европейска езикова рамка, ролята на груповата работа и други интересни въпроси.
Гост-лекторът д-р Джери Шийл от Центъра за образователни изследвания, Дъблин, Ирландия, представи пленарeн доклад  за PISA’ 2006 и PIRLS’2006 и влиянието им за подобряване на резултатите при четене. В другите два пленарни доклади на представители на българските екипи за PISA  и PIRLS бяха показани данните за България от изследванията за 2006 (www.ckoko.bg). В конференцията взеха участие преподаватели от СУ. НБУ и ПУ, както и преподаватели от средни училища в страната.
Конференцията се осъществи с любезното съдействие на ILA (www.reading.org ).
Финансиране: ILA
Място на провеждане: София
Време: април, 2008

Национална конференция “Активно учене и критическо мислене”
Конференциятя обедини членове на БАЧ, партньори (от ВТУ, СУ, НБУ, училища, както и представители на РИО в Разград, Русе, Силистра, София и на НПО) и други професионалисти работещи съвместно с програмата “Развитие на критическото мислене чрез четене и писане” (RWCT – Reading and Writing for Critical Thinking).
Финансирана от: Международна асоциация по четене (ILA).
Място на провеждане: София.
Време: април 2005.
Дейности и резултати: CD  с доклади на участниците.

Равен шанс – инвестиция за бъдещето
Обучения за преподаватели, педагогически съветници и директори, работещи в езиково и етнически разнородни училища. Обученията са на база програма RWCT. БАЧ е водеща организация в сътрудничество с РИО, Силистра и Асоциацията на жените, село Искра, регион Силистра.
Финансиран от: Фондация за междуетническа инициатива за човешки права, програмна сфера “Училище срещу етническа дискриминация и нетолерантност”.
Място на провеждане: 9 населени места в общини Ситово и Главиница, регион Силистра.
Време: октомври 2003 – юли 2004.
Дейности и резултати: Квалификационни семинари; тематични дни в училище; радио предавания; финална кръгла маса на участници в проекта и представители на местната власт.

Европейска доброволческа служба І и ІІ
Едногодишни проекти в Италия, даващи възможност на млади хора между 18 и 25 години да пътуват свободно, да се запознаят с културата, езика и историята на съответната страна и да осъществят доброволческа служба в услуга на обществото, като получат и квалификация по време на работата си в социална институция.
Финансирани от: Държавна агенция за младежта и спорта, Програма “Младеж”.
Време: юли 2003 – юли 2004, юли 2002 – юли 2003.

Активно учене и критическо мислене в университета
Квалификационни семинари на база програмата RWCT с водещи от България, Великобритания и САЩ (март 2003 – май 2003) за преподаватели от университети в България (СУ, НБУ, ВТУ, Пловдивски университет, Югозападен университет) в подкрепа на осигуряването на качествено образование на университетско ниво.
Финансиран от: Институт “Отворено общество”, Ню Йорк.
Време: януари 2003 – август 2003.

Активно учене и критическо мислене в подкрепа на добрите практики
Квалификационни семинанари за преподаватели от различни райони на България на база на международната програма RWCT, ориентирана към интерактивното преподаване и кооперативно учене (учебно сътрудничество).
Финансиран от: Институт “Отворено общество”, Ню Йорк
Време на проекта: септември 2001 – септември 2002

 Антикорупционни образователни проекти на БАЧ

Проекти в тази категория:

ОБРАЗОВАНИЕТО СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА
През последните десет години се появиха различни антикорупционни  политически и граждански инициативи в демократичните страни. Действията  срещу корупцията се подкрепят от Световната банка, Международния валутен  фонд, Организацията за икономическо развитие и сътрудничество,  Европейския съюз и ООН.
Една от специализираните антикорупционни организации, която има представителство и в България, е Прозрачност без граници. Тази организация изследва в различни страни усещането за корупция и насърчава антикорупционните стандарти и поведение.

Намаляването на нивото на корупция не е нито лесен, нито бърз  процес. Корупцията се причинява от различни взаимосвързани и  индивидуални фактори, между които: неправилна икономическа политика,  ниско ниво на обществено образование, слабо гражданско общество, липса  на отчетност на държваните институции, традиции. При това глобалната  икономика и новите технологии водят до нови форми на корупция. Не е  лесно да се разпознаят, разберат и контролират тези форми.

Корупцията се счита за особено остър проблем в страните от  Централна и Източна Европа при техния преход към демокрация и пазарна  икономика. Тя се оказва една от сериозните трудности на прехода, тъй като създава условия за намаляване ефективността на държавното управление и започналите реформи.

В условията на глобалната тенденция към прозрачност и отчетност в  държавното управление проблемите не се свеждат единствено до  корупцията, а са насочени и към такива процеси, като засилване  прозрачността на държавното управление, гарантиране на личните права и  свободи и пр.

В повечето страни съответните правителства и международната  общност отчитат нарастващата роля и значение на усилията на  неправителствените организации (НПО) в борбата с корупцията. Отчитайки опасността от корупцията неправителствени организации и държавните институции в България осъществяват редица действия за обединяване усилията на публичния и частния сектор в борбата срещу корупцията.

Така, през април 1997, по инициатива на Центъра за изследване на демокрацията . Това е  инициатива на неправителствени организации, насочена към борба с  корупцията чрез изграждането на партньорство между гражданските  сдружения, бизнеса и неправителствените организации, от една страна, и  държавните организации, от друга, с цел прилагането на успешна стратегия  за борба с корупцията в България.

През февруари 2002 с решение на Министерският съвет на Република  България се създава специализирана Комисия за борба с корупцията и се  приема Национална антикорупционна стратегия. Впоследствие се разработва и  план за действие за периода 2004-2005.
Приемат се и етични кодекси на служителите в Министерството на  правосъдието, в Министерството на вътрешните работи, на данъчните  служители, на служителите в митницата.
В сферата на образованието също се предприемат някои действия. Активна роля отново има Коалиция 2000.  Основната цел е младите хора да получат познания за корупцията като  социален проблем и същевременно да повишат познанията си за ролята и  функциите на държавните институции, за държавния бюджет и данъци, за  работата на местните власти, за необходимостта от прозрачност и  отчетност в работата на държавните институции, както и за гражданските  им права и задължения. В резултат от тези дейности и в сътрудничество с  институциите, през есента на 2004 г
. Министерството на образованието и науката въведе свободно-избираем предмет (СИП) “Антикорупция”  в програмата за обучение на средните училища в България.
Тази страница е разработена с оглед представяне на информация за  образователните антикорупционни проекти осъществени от или с участието  на Българска асоциация по четене както следва:

  • Проект осъществен от Международния консорциум RWCT  с участието на БАЧ –  “Образование срещу корупцията” (“Education against Corruption” 2005-2007. На разположение е и създаденият ресурс на български език на електронен носител .

 Партньорство в проекти

Национален читателски конкурс “Бисерни слова за България”

Конкурсът се осъществява съвместно с “Преводачница Мариана Хил” (www.interpretorium.com) и е ориентиран към широка публика в 3 възрастови групи. Целта е да бъдат избрани откъси от произведения на български автори посветени на България, българските хора, култура и традиции..

Провеждане: май – ноември 2006.
Дейности и резултати: Излъчени бяха финалисти в трите категории, а наградите бяха връчени на специална среща. Победителите получиха като награда посещение на мемориала на св. Методий в гр. Елванген, Германия.

Проект на Корпуса на мира в Ямбол и Тутракан
Проекти на доброволци от Корпуса на мира в съответните населени места и ориентирани към подобряване качеството на образование чрез осъвременяване подготовката на преподаватели. Обученията за преподаватели са основани на програма “Развитие на критическото мислене чрез четене и писане” (RWCT).

Финансиран от: Корпуса на мира със съдействието на Градската библиотека на град Ямбол, РИО Ямбол и Община Тутракан.
Време: октомври 2002 – март 2003 (Ямбол) и октомври 2005 – април 2006 (Тутракан).
Дейности и резултати: по 3 квалификационни семинари за всеки проект; създаване на ресурсен център в Градска библиотека, Ямбол с материали от проекта.

Насърчаване на грамотността сред деца и младежи – роми (Promoting Literacy for Roma Children and Youth)

Проектът се осъществява от Фондация “Next Page” (водеща организация, www.nextpage.org) в партньорство с “Critical Thinking” Inc. (материали за семинари и ресурси, www.criticalthinkinginternational.org  и БАЧ.

Участници: Преподаватели и представители на НПО, работещи в ромски общности в България, Хърватска, Македония, Румъния и Сърбия.
Финансиран от: “Next Page”  в рамките на проект на Европейска културна фондация.
Време: юли 2005.
Дейности и резултати: Обучение за партньорските екипи и последващи квалификационни семинари и дейности за и с представители от общностите в съответните страни.

Твоят свят, моят свят, нашият свят. България и Германия в огледалото на националните медии
Съвместен проект на Немската асоциация по четене (www.dgls.org) и Българска асоциация по четене. Младежи от Германия и България учат и анализират различни форми и насоки на образованието и професионалната реализация в тяхната собствена страна и перспективите им в Обединена Европа.
Финансиран от: Council of Europe, Youth for Europe Programme, Youth Agency, Germany.
Време на проекта: февруари 2005 – юни 2005

Твоите шансове, моите шансове, нашите шансове
Съвместен проект на Немската асоциация по четене(www.dgls.org) и Българска асоциация по четене. Българските и нeмски младежи учат, анализират и представят пред широка публика в България информация за страната на своите партньори, с оглед развитие на междукултурното разбирателство като граждани на Европейския Съюз. Финансиран от: Council of Europe, Youth for Europe Programme, Youth Agency, Germany.
Време на проекта: юли 2004 – ноември 2004

Екологично образование – работа със “Зелен пакет”
БАЧ е партньор  на Министерство на околната среда и водите и Фондация “Природа на заем”, с активното съдействие на МОН при провеждане на обучителни семинари за преподаватели, ориентирани към изграждане на активно гражданско общество в сферата на опазване на околната среда. На базата на програмата RWCT се предлагат техники за ангажиращо представяне на теми в сферата на екологичното образование в различни предметни области.
Финансиран от: Министерство на Външните работи в рамките на Комуникационната стратегия.
Място на провеждане: различни градове в България.
Време: юни  – ноември 2004.
Дейности и резултати: обучения на учители чрез интегриране на интеракивни методи на преподаване при теми от екологичната област.

Професионално развитие за млади университетски преподаватели
Партньор на Civic Education Project (CEP), Будапеща в осъществяването на инициативи за преподаватели от България, Молдова и Румъния в началото на академичната си кариера.
Финансиран от: CEP (Civic Education Project), Budapest.
Време: юни 2002 – март 2003.
Дейности и резултати: 3 квалификационни семинари за млади университетски преподаватели, ориентирани към методи за активно преподаване и учене и интерактивно преподаване за постигане на качествено образование.

В подкрепа на реформата
БАЧ е партньор по проекти на екипи от РИО и училища в различни региони в България, финансирани от конкурс на Институт “Отворено общество”, София, ориентиран към реформирането и модернизацията в сферата на образованието.
Финансиран от: Институт “Отворено общество”, София.
Време на проекта: 2002.
Дейности и резултати:Семинари за учители, педагогически съветници и директори (от градовете Търговище, Силистра, Велико Търново, Габрово и Разград и съответните области).a href=”http://www.dgls.org/”em