За нас

Българска асоциация по четене (БАЧ) е филиал на Международната асоциация за грамотността (ILA) и един от основателите на Федерацията на европейските асоциации за грамотност (Federation of European Literacy Associations – FELA) и Международния консорциум RWCT (RWCT International Consortium). БАЧ е неправителствена организация, участваща в различни образователни  и културни проекти и дейности, обхващащи различни целеви групи – ученици на различна възраст, родители, училищни и университетски преподаватели и педагози като цяло. Нейната национална мрежа и партньорството й в международни организации дава възможност за директен контакт с потенциални участници от различни точки на света,  различен социален и етнически произход като по този начин разпространява добрите практики.

Въпросът за качеството на образованието винаги е бил централен за БАЧ, както и някои конкретни аспекти, свързани с групите в неравностойно положение. БАЧ споделя съвременната идея за необходимостта от непрекъснато придобиване на нови знания и умения през целия живот с оглед успешно адаптиране към променящия се свят.

БАЧ е била организиратор и домакин на международна конференция, насочена към насърчаване на грамотността в различни езикови и етнически общности. Някои от проектите на БАЧ са били насочени към осигуряване на качествено образование на децата от семейства в неравностойно положение, работейки както с учениците, така и с техните учители и родители.

БАЧ е участвала в международен изследователски проект на ILA, свързан с инфраструктурата на образованието на учители в 22 страни в Източна Европа/ Евро-Азиатския регион.

Приоритетни задачи

 • Работата с младежи за създаването и развитието на системи от компетентности и определен набор от лингвистични, социокултурни, екологични и информационни знания;
 • Развиването на умения за самостоятелно и критическо мислене по време на образователния процес в училище, в университета и продължаващото образование;
 • Организирането на квалификационни семинари за преподаватели;
 • Издателската дейност в подкрепа на добри образователни практики и тяхното устойчиво развитие.

Цели

 • Да насърчава формирането на умения за самостоятелно и критическо мислене по време на образователния процес в училище, университета и ученето през целия живот.
 • Да съдейства за професионалното израстване и квалификация на студенти и преподаватели в различни образователни степени чрез учебна, изследователска и издателска дейности.
 • Да създава и развива програми за насърчаване на четенето и грамотността в най-широк план.
 • Да осъществява взаимодействие и партньорство със сродни национални и международни организации.
 • Да обединява, координира и подпомага усилията на всички, работещи за   целите и идеите на Асоциацията.
 • Да сътрудничи и осъществява съвместни дейности с държавните институции за реализиране на целите и идеите на Асоциацията.

Дейности

 • Провежда обучения (курсове, семинари, образователни лагери) по проблемите на развитието на нови образователни технологии, свързани с четенето и ограмотяването в най-широк смисъл.
 • Оказва методическа помощ и осигурява периодичен обмен на информация между своите членове по въпроси, свързани с дейността на асоциацията и поддържа връзки с обществеността
 • Популяризира идеите на асоциацията и на Международната асоциация по четене сред родители и общественост чрез организирането на подходящи за целта форуми.
 • Разработване и осъществяване на разнообразни (образователни, доброволчески и др.) местни и международни проекти.
 • Осъществява издателска дейност (книги, помагала, обучителни материали).

Отчети

2018

Oтчет за 2018 г.  – тук.

БАЧ членува в следните международни мрежи

От 2003 Българска асоциация по четене е член на Международната асоциация за грамотността  (International Literacy Association – ILA) .

Българска асоциация по четене е член и съосновател на Международния консорциум RWCT (RWCT IC) от 2004.

Българска асоциация по четене е член и на International Development in Europe Committee (IDEC) към Международната асоциация за грамотността, обединяващ представители на националните асоциации към ILA в Европа.

Българска асоциация по четене е един от членовете, основали Federation of European Literacy Associations (FELA) .

Нашите спонсори

Дейности по някои от проектите на Българска асоциация по четене сe осъществяват с любезната подкрепа на:

- American Secondary Schools for International Students and Teachers, Inc. (ASSIST)

- The Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC)

- Европейската Комисия, програма “Леонардо да Винчи”, партньорства; програма “Сократ – Грундвиг” 

- Демократична комисия към Посолството на САЩ в България, Програма за малки грантове

- Институт “Отворено общество”, София

- Институт “Отворено общество”, Будапеща, Програма RE:FINE

- Институт “Отворено общество”, Ню Йорк

- Международна асоциация за грамотността  (ILA)